PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA
Įstaigos istorija
Vadovo ataskaita
Nuostatai
Veiklos dokumentai, jų projektai
Teisės aktai
Veiklos kryptys
Informacija apie darbo užmokestį
Viešieji pirkimai
Finansai

PASLAUGOS

GRUPĖS

NAUJIENOS

KLAUSIMAI

NUORODOS

LAISVOS VIETOS

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

RĖMĖJAI

NUOTRAUKŲ GALERIJA

PROJEKTAS ,,Menininkai vaikams"
VĖLIAVA
REGIONO SAVITUMAS: SOCIALINIAI IR KULTŪRINIAI YPATUMAI

    Geografinę įstaigos aplinką sudaro: Skaistakalnio, Jaunimo parkai, Nevėžio upė, Nevėžio upės vingis - Senvagė,  miesto geležinkelis ir kt.

    Sociokultūrinė aplinka: Paminklas Didžiąjam Lietuvos kunigaikščiui Aleksandrui, Panevėžio miesto savivaldybė, Senamiesčio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Paveldo statusą turinčios Senamiesčio kapinaitės, Marijonų vienuolijos koplytėlė, Panevėžio Vyskupijos Sielovados centras: Šeimos, Jaunimo, Katechetikos centrai, Panevėžio G. Petkevičaitės - Bitės biblioteka, Sausio13-osios brolija, Panevėžio KASP Vyčio Apygardos 5-oji rinktinė, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Panevėžio kolegija, gamtininkų stotis "Gamtos namai", ligoninė, "Aušros" pagrindinė mokykla, "Senvagės" pagridinė mokykla, K.Paltaroko gimnazija, Aukštaitijos stadionas, Sporto rūmai, informacinių technologijų centras "Itakis", mikrorajono lopšeliai-darželiai, miesto muziejai, bendruomenės rūmai, vaikų globos namai, Bistrampolio dvaras, tradicinės miesto šventės ir renginiai.
© Visos teisės saugomos 2010 m., Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
GLOBĖJAS
A.A kun.Kastytis Ramanauskas MIC 1992 - 1996 m. buvo lopšelio -  darželio dvasinis globėjas.
Po jo mirties lopšelis - darželis pavadintas jo vardu.
ĮSTAIGOS GIESMĖ

O Marija, Lietuvos globėja,
Mylėki mūsų įstaigos vaikus,
Meiliai užjauski, širdingai glauski
Po tavo kojom puolančius mažus.

Tikėjimo medis šaknis jau leidžia:
Rankas jie maldai sudeda kasdien,
"Sveika Marija" tavęs jie šaukias,
Tu jų paguoda ir viltis.

Marija švenčiausia, Marija skaisčiausia,
Išgirski maldą klūpančių vaikų.
Gelbėk jų sielas nuo melo, blogio,
Suteik stiprybės jų geriems darbams.

                                                                                      Žodžiai Dalios Pakėnienės

EMBLEMA
Autorė Dalia Pakėnienė
ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO ISTORIJA

    Panevėžio kunigo Kastyčio Ramanausko lopšelis - darželis įsteigtas 1961 01 03 buvusioje marijonų vienuolyno žemėje. Tuo metu jis vadinosi 13-asis vaikų darželis "Eglutė". 1992 09 25 Švietimo skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 71 reorganizuotas į 13-ąjį katalikiškąjį vaikų darželį "Eglutė". 1996 06 26 įsakymu Nr. 237 Panevėžio Vyskupijos Vyskupas Juozas Preikšas suteikė įstaigai katalikiškojo vaikų darželio statusą. 1998 05 28 Panevėžio miesto tarybos sprendimu Nr. 14-18 lopšeliui - darželiui "Eglutė" suteiktas buvusio įstaigos globėjo kunigo, vienuolio - marijono Kastyčio Ramanausko vardas. Šviesios atminties kunigas, vienuolis marijonas Kastytis Ramanauskas nuo įstaigos reorganizavimo datos, tai yra 1992 09 25 iki mirties 1996 05 16 buvo įstaigos Dvasios Tėvelis. Įstaigai nuo 1988-03-18 (Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 115-K) vadovauja direktorė Dalia Pakėnienė. Panevėžio miesto Savivaldybės Tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-33-7 "Dėl lopšelio - darželio "Žiburėlis" ir Kastyčio Ramanausko lopšelio - darželio reorganizavimo į Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelį - darželį, Savivaldybės Tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 1-34-3  2.18, 2.30 papunkčių pripažinimo netekusiais galios " nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. lopšelis - darželis "Žiburėlis" buvo prijungtas prie Kastyčio Ramanausko lopšelio - darželio.

    Savo veikloje darželis remiasi krikščioniškosios pedagogikos principais. Suteikia ugdymo galimybes vaikams iš šeimų, pripažįstančių katalikų tikybą arba šeimų, kurios neprieštarauja įstaigos pakraipai.

    2010-2011 metais Panevėžio miesto savivaldybė yra numačiusi lopšelio - darželio pastato rekonstravimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją.