PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PASLAUGOS
Informacinės rinkmenos
Prašymai
Viešosios paslaugos

GRUPĖS

NAUJIENOS

KLAUSIMAI

NUORODOS

LAISVOS VIETOS

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

RĖMĖJAI

NUOTRAUKŲ GALERIJA

PROJEKTAS ,,Menininkai vaikams"
© Visos teisės saugomos 2010 m., Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
INFORMACINĖS RINKMENOS

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Vaikai priimami eilės tvarka, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą.
 3. Lopšelio - darželio specialiojo ugdymo komisija gali siųsti vaiką konsultuotis į Pedagoginę - psichologinę tarnybą. Specialiųjų poreikių vaikas visose amžiaus grupėse prilyginamas dviem tos grupės vaikams.
 4. Priimant vaikus, pirmenybė teikiama neįgaliems vaikams, vaikams iš nepilnų  šeimų, mokinių  ir studentų, besimokančių  dieniniuose  skyriuose, socialiai  remtinų  šeimų  vaikams ir šeimoms, kuriose yra  trys ir daugiau  vaikų arba vienas iš tėvų yra pirmos ar antros  grupės invalidas.
 5. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma rašytinė sutartis, pagal kurią lopšeliui-darželiui  atstovauja  direktorius, o vaikui - tėvai (globėjai, rūpintojai).
 6. Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios steigėjo nustatyta tvarka. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.
 7. Direktoriaus įsakymu vaikas išbraukiamas iš lopšelio-darželio sąrašų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą ir visiškai  atsiskaičius už vaiko išlaikymą  lopšelyje-darželyje.


MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE

 
    Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose atleidžiami 100 procentų:
 1. Vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis.
 2. Vaikai, turintys sunkių vystymosi sutrikimų: sutrikusio ar riboto intelekto, žymių kalbos, kompleksinių sutrikimų.
 3. Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu.
 4. Vaikai iš socialinės rizikos šeimų pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymas.
 5. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirtas nemokamas maitinimas pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.
 6. Vaikai, apgyvendinti Panevėžio laikinuosiuose globos namuose.

   Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:
 1. Jei vaikas (vaikai) turi vieną iš tėvų (kitas iš tėvų - miręs, dingęs be žinios, sulaikytas ikiteisminio tyrimo metu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vaiką augina vieniša   motina/tėvas, kai tėvai išsiskyrę.
 2. Jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba  vaikai, turintys negalią).
 3. Jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas ).
 4. Vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.
 5. Globotiniui, jei yra įsteigta globa, išskyrus atvejus, kai laikinoji globa įsteigta tėvų prašymu dėl išvykimo į užsienį.

    Mokesčių už vaikų išlaikymą surinkimas:
 1. Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais - iki 25 d.).
 2. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.
 3. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

   Mokestis neskaičiuojamas šiais atvejais (kai vaikas nelanko įstaigos):
 1. Vaiko ligos metu už sirgtas dienas (pagal pateisinamus dokumentus).
 2. Tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas).
 3. Tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi, kūrybinių atostogų metu, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti skirtu laiku (pagal prašymą ir pažymos kopiją).
 4. Vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą.
 5. Moksleivių atostogų metu (pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos), nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas) - artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. (pagal tėvų prašymą).
 6. Tėvų nemokamų atostogų metu (pagal darbovietės pažymas).
 7. Tėvams dirbant pagal kintamą darbo grafiką pateisinamos poilsio dienos (pateikus prašymą ir grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės).
 8. Tėvų ligos metu (parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės).
 9. Jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą esant žemesnei nei - 20 C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių įvykių.
 10. Priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams mokinių atostogų metu.


PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PRIĖMIMAS

 1. Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami pirmą kartą priimant vaiką į ugdymo įstaigą (vėliau kartą per metus iki vasario 1 d.), o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą - bet kuriuo metu. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo.
 2. Dokumentų galiojimas:
        2.1.Neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimas galioja tą laikotarpį, kuris nurodytas pažymėjime.
        2.2. Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos  pažymos galioja, kol vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, išskyrus tuos atvejus, jeigu Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadoje apie specialiuosius ugdymosi poreikius nurodoma specialiojo ugdymo trukmė.
        2.3. Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams pažyma galioja nuo pašalpos skyrimo mėnesio ne ilgiau kaip 3 mėnesius; pratęsiant socialinės pašalpos mokėjimo laiką, kol nepaskirta pašalpa, - pateikus Socialinės paramos skyriaus informacinį lapą.
        2.4. Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma galioja nuo išdavimo datos 12 mėnesių. Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymos galioja iki pakartotinės pažymos.
        2.5. Mokymo įstaigos pažymos pateikiamos 2 kartus per metus: rugsėjo ir vasario mėnesį.
 1. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Grupės pavadinimas
Pusryčių mokestis, Lt
Pietų mokestis, Lt
Vakarienės mokestis,
Lt
Naktipiečių *
Mo-kestis,
Lt
2 kartų maitinimo išlaidos,
Lt
3 kartų maitinimo išlaidos,
Lt
4 kartų maitinimo išlai
dos,
Lt
Lopšelio grupė
1,38
2,96
1,38
-
4,34
5,72
-
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,40 EUR
0,86  EUR
0,40 EUR

1,26 EUR
1.66 EUR

Darželio grupė
1,56
3,38
1,56
-
4,94
6,50
-
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,45  EUR
0,98 EUR
0,45 EUR

1,43 EUR
1,88 EUR

Priešmokyklinė
grupė
1,56
3,38
1,56
-
4,94
6,50
-
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,45  EUR
0,98 EUR
0,45 EUR

1,43 EUR
1,88 EUR

Spec. lopšelio grupė
1,38
2,96
1,38

4,34
5,72

Maitinimo išlaidos
Eurais
0,40 EUR
0,86  EUR
0,40 EUR

1,26 EUR
1.66 EUR

Spec. darželio grupė
1,56
3,38
1,56

4,94
6,50

Maitinimo išlaidos
Eurais
0,45  EUR
0,98 EUR
0,45 EUR

1,43 EUR
1,88 EUR

Spec. priešmokyklinė grupė
1,56
3,38
1,56

4,94
6,50

Maitinimo išlaidos
Eurais
0,45  EUR
0,98 EUR
0,45 EUR

1,43 EUR
1,88 EUR

24 val. lopšelio grupė
1,38
2,96
1,38
1,28
4,34
5,72
7,00
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,40 EUR
0,86  EUR
0,40 EUR
0,37 EUR
1,26 EUR
1.66 EUR
2,03 EUR
24 val. darželio grupė
1,56
3,38
1,56
1,34
4,94
6,50
7,84
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,45  EUR
0,98 EUR
0,45 EUR
0,39 EUR
1,43 EUR
1,88 EUR
2.27 EUR
24 val. spec. lopšelio grupė
1,38
2,96
1,38
1,28
4,34
5,72
7,00
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,40 EUR
0,86  EUR
0,40 EUR
0,37 EUR
1,26 EUR
1.66 EUR
2.03 EUR
24 val. spec. darželio grupė
1,56
3,38
1,56
1,34
4,94
6,50
7,84
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,45  EUR
0,98 EUR
0,45 EUR
0,39 EUR
1,43 EUR
1,88 EUR
2,27 EUR

Maitinimo ir mokesčio už įstaigos reikmių mokesčio dvejopas kainų skelbimas 2014-08-22
Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 1,50 Lt (0,43 EUR) mokestis įstaigos reikmėms. Mokestis įstaigos reikmėms pagal šį punktą netaikomas tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas). Šis mokestis netaikomas ir įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdomas ugdymo procesas: vasarą dirbančiose ikimokyklinėse įstaigose 1,50 Lt (0,43 EUR) mokestį moka tik vasarą ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų tėvai.